ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Motorcycles & Powersports s.r.o., se sídlem Praha 6 - Veleslavín, Křenova 438/7, PSČ 162 00, IČ: 28452917, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 142595, jako správce osobních údajů

(dále také „My“ nebo „Společnost“),

 

Vás (dále také „Vy“), jako uživatele webových stránek https://www.globalmoto.cz/,

 

informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí:

Dále v textu se dozvíte zejména:

  1. Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;
  2. Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;
  3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;
  4. Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a
  5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

 

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailovou adresu: info@globalmoto.cz

 

I. Zpracování osobních údajů dětí

 

Naše webové stránky nejsou určeny pro děti mladší 16 let. Osobní údaje dětí mladších 16 let nezpracováváme.

 

II. Rozsah a způsob zpracování osobních údajů

Když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, můžete být požádáni o vyplnění určitých údajů o sobě nebo Vaší společnosti. Těmito údaji mohou být zejména:

 

a)         Vaše jméno a příjmení,

b)         obchodní firma,

c)         Vaše adresa nebo sídlo společnosti,

d)         identifikační číslo a daňové identifikační číslo,

e)         telefonní číslo nebo

f)         e-mailová adresa

 

Na našich webových stránkách Vás nesledujeme (s výjimkou používání Cookies – viz další věta), takže se k nám dostanou jenom ty Vaše osobní údaje, které nám výslovně sdělíte.

 

Na našich webových stránkách používáme cookies, které sledující chování uživatelů (tj. krátké textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané v počítači prostřednictvím prohlížeče – dále jen „Cookies“), a to konkrétně následující Cookies:

Doubleclick.net - 

Google Analyticsvyužíváme k měření návštěvnosti našich stránek

SmartSupp - využíváme k přímé komunikaci se zákazníkem

Smartlook - využíváme k analýze chování zákazníků na našich stránkách

TopList - využíváme k měření návštěvnosti našich stránek

Pokud nechcete soubory Cookie přijímat, můžete upravit nastavení svého prohlížeče tak, aby vás při jejich odeslání do počítače upozornil, nebo můžete jejich ukládání zcela zakázat. Rovněž můžete odstranit soubory Cookie, které již byly nastaveny.

GlobalMoto.cz používá cookies. Jejich pomocí zajišťuje přihlášení do různých aplikací bez nutnosti opakovat zadávání e-mailové adresy a hesla. Tyto cookies neobsahují žádné osobní údaje, pouze ukazatele umožňující autentizační službě najít váš záznam v tabulkách. Jde o neuložené (per-session) cookies, které se zavřením prohlížeče vymazávají. Jestliže jste tento typ cookies nepovolili, nebudete tuto funkci využívat a své identifikační údaje budete muset uvést znovu, když se budete přihlašovat do jiné aplikace, která využívá naši autentizační službu. K uložení vaší volby jazyka, příp. podle vašeho uvážení i vaší e-mailové adresy, lze využívat trvalé cookies. Pokud tyto Cookies nepovolíte, je jazykem výchozího nastavení čeština.

III. Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali zpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění našich povinností, tj. plnění smlouvy. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

 

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

 

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na info@globalmoto.cz nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

 

IV. Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

a)      Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat My. Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje tak mohou být předány těmto subjektům:

 

1.1.1.poskytovatel účetních a daňových služeb,

1.1.2.osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery.

Aktuální seznam konkrétních příjemců Osobních údajů (nejsou-li uvedeni výše) můžete nalézt na internetové adrese https://www.globalmoto.cz/.

 

b)      Vaše osobní údaje také můžeme předávat obchodním partnerům, všichni však sídlí na území Evropské Unie, takže všechna Vaše práva, vyplývající z nařízení GDPR, máte zaručena, neboť se na ně toto nařízení vztáhne taktéž.

         

V. Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, a po dobu uvedenou v souhlasu se zpracováním osobních údajů.

 

VI. Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu;

c)         právo na výmaz („právo být zapomenut“);

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování; a

f)         právo podat stížnost na zpracování osobních údajů.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.

 

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese info@globalmoto.cz.

 

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů – viz webové stránky www.uoou.cz.

 

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakým účelem, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému zpracovávání, včetně případného profilování, targetingu apod. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

 

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

 

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) zpracování je protiprávní, (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (iv) nám to ukládá zákonná povinnost.

 

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

 

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5. 2018.